Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공업일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료]
[측량/측위/항법]
[소방학]
역학  1. 역학
[역학 용어]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[유체역학]
[열역학]
[통계역학]
[일반역학]

 1. 역학(Mechanics)
  1. 이 작용할 때의 물체의 운동을 다루는 학문분야
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
       1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
        1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)