Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
기초수학 > [수학 용어]
[비교 (같음/닮음/다름)]
[지수,로그]
[복소수]
[수열,급수]
[좌표계]
[기하학]
좌표계  1. 좌표계
  2. 직교 좌표계
  3. 직각 좌표계
  4. 극 좌표계
  5. 원통 좌표계
  6. 구 좌표계
  7. 기저벡터 좌표계
  8. 경로 좌표계

 1. 좌표계 (Coordinate System)
  1. 물리량 값(수치)를 공간 상에 좌표로 표현하기 위해 도입하는 체계
 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
    1.   수학 용어
    2.   비교 (같음/닮음/다름)
    3.   지수,로그
    4.   복소수
    5.   수열,급수
    6.   좌표계
     1.     1. 좌표계
          2. 직교 좌표계
          3. 직각 좌표계
          4. 극 좌표계
          5. 원통 좌표계
          6. 구 좌표계
          7. 기저벡터 좌표계
          8. 경로 좌표계
    7.   기하학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」