Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
정수론(수론)  1. 정수론
  2. 절대값
  3. 짝수,홀수,패리티
  4. 산술의 기본정리
[수의 구분/표현]
[조합론/셈법(Counting)]
[나눗셈 (가분성)]
[소수,최대공약수]
[디오판투스 방정식]
[합동, 모듈러 연산]

 1. (정)수론 (Number Theory)
  1. 정수(整數),유리수 및 그들의 특성을 다루는 수학의 한 분야
 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
         1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
          1. 정수론
          2. 절대값
          3. 짝수,홀수,패리티
          4. 산술의 기본정리
     1.   수의 구분/표현
     2.   조합론/셈법(Counting)
     3.   나눗셈 (가분성)
     4.   소수,최대공약수
     5.   디오판투스 방정식
     6.   합동, 모듈러 연산
    3.   선형 대수학
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)     (소액후원)