Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
뇌과학 >   1. 뇌 (腦)
  2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
  3. 감각
  4. 인지
  5. 인식
  6. 지식
  7. 지능
[인공지능]
[언어학]
언어학  1. 언어
  2. 문법
  3. 형태론
  4. 의미론
  5. 통사론
  6. 언어학 용어

 1. 음향 측정
  1. 음향 크기 등을 측정하는 행위
 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
        1. 뇌 (腦)
        2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
        3. 감각
        4. 인지
        5. 인식
        6. 지식
        7. 지능
   1.   인공지능
   2.   언어학
    1.     1. 언어
         2. 문법
         3. 형태론
         4. 의미론
         5. 통사론
         6. 언어학 용어
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록

Copyrightⓒ 차재복 (Cha Jae Bok)     「 소액후원 」 [ 최근편집 : 스피커(9월24일)  연결 리스트(9월24일)  선형 리스트(9월24일)  리스트(9월24일)  결상식(9월23일)  . . . ]