Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
통신/네트워킹 >   1. 통신 이란?
  2. 신뢰적 통신
[통신이론]
[선로/전송]
[통신망 일반]
[회선교환(PSTN)]
[무선/이동통신]
[광통신]
[인터넷/데이터통신]
광통신 > [광통신 기초/일반]
[광섬유/광케이블]
[광통신 소자]
[광케이블 접속]
[광통신 성능]
[광통신시스템]
[광 네트워킹]
광통신 소자 >   1. 광 소자
[광소자-기타일반]
[발광 소자]
[수광 소자]
[광 필터]
[광 모듈]
[광 증폭]
광 증폭  1. 광 증폭기
  2. SOA(반도체광증폭기)
  3. EDFA(어븀도핑광증폭기)
  4. FRA(라만 광증폭기)
  5. TDFA

 1. 증폭
  1. 광-전 변환(재생기) 없이 광섬유 중간에서 광신호를 광학적인 방법으로 일괄적으로 직접 증폭하는 것
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
       1. 통신 이란?
       2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망 일반
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
   1.   광통신 기초/일반
   2.   광섬유/광케이블
   3.   광통신 소자
         1. 광 소자
    1.   광소자-기타일반
    2.   발광 소자
    3.   수광 소자
    4.   광 필터
    5.   광 모듈
    6.   광 증폭
     1.     1. 광 증폭기
          2. SOA(반도체광증폭기)
          3. EDFA(어븀도핑광증폭기)
          4. FRA(라만 광증폭기)
          5. TDFA
   4.   광케이블 접속
   5.   광통신 성능
   6.   광통신시스템
   7.   광 네트워킹
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」