Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
수치해법 >   1. 수치 해석
  2. 천장,마루 함수
  3. R 언어
[오차]
[근 찾기]
[곡선적합 (근사)]
[수치 미분/적분]
[수치 미분방정식]
[MATLAB]
[R 언어]
MATLAB >   1. MATLAB
  2. MATLAB 화면 구성
[MATLAB 명령,변수,연산,제어구조]
[MATLAB 배열/행렬]
[MATLAB 함수]
[MATLAB 기타]
MATLAB 명령,변수,연산,제어구조  1. MATLAB 명령어
  2. MATLAB 변수,자료형
  3. MATLAB 연산자,기호
  4. MATLAB 프로그램 제어

 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
         1. 수치 해석
         2. 천장,마루 함수
         3. R 언어
    1.   오차
    2.   근 찾기
    3.   곡선적합 (근사)
    4.   수치 미분/적분
    5.   수치 미분방정식
    6.   MATLAB
          1. MATLAB
          2. MATLAB 화면 구성
     1.   MATLAB 명령,변수,연산,제어구조
      1.     1. MATLAB 명령어
           2. MATLAB 변수,자료형
           3. MATLAB 연산자,기호
           4. MATLAB 프로그램 제어
     2.   MATLAB 배열/행렬
     3.   MATLAB 함수
     4.   MATLAB 기타
    7.   R 언어
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」