Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
진동/파동 > [진동]
[파동]
[광파(빛)]
[음파(소리)]
[탄성파(지진)]
진동 >   1. 진동
  2. 진동 용어
[진동(조화운동)]
[진동(감쇠진동)]
[진동(공진)]
[진동계 例]
진동(공진) >   1. 공진
  2. 공진 주파수
  3. 동조
[공진기]
[양호도(Q)]
양호도(Q)  1. 양호도(Q)
  2. 회로 Q

 1. 양호도 (Quality Factor) 또는 Q 값 (Q Factor)
  1. 에너지에 의해 정의되어지는 수 (공진에너지 집중률 : 에너지 저장의 양호성)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
        1. 진동
        2. 진동 용어
   1.   진동(조화운동)
   2.   진동(감쇠진동)
   3.   진동(공진)
         1. 공진
         2. 공진 주파수
         3. 동조
    1.   공진기
    2.   양호도(Q)
     1.     1. 양호도(Q)
          2. 회로 Q
   4.   진동계 例
  2.   파동
  3.   광파(빛)
  4.   음파(소리)
  5.   탄성파(지진)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」