Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공학일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료공학]
[측량/측위/항법]
[소방학]
역학 >   1. 역학
[역학 용어]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[유체역학]
[열역학]
[통계역학]
[일반역학]
동역학 >   1. 동역학
  2. 뉴튼의 운동법칙
  3. 관성기준계
[중심력운동(행성운동)]
[강체 운동]
강체 운동  1. 강체
  2. 강체 운동
  3. 병진운동,회전운동
  4. 오일러 방정식
  5. 자이로스코프,세차운동

 1. 강체 평형
  1. 강체에 흔히 모멘트를 작용시키면,
   1. 그 각각이 평형을 이루어 공간상에 고정되거나 부분 고정된채 운동을 하게됨
 2. 강체 운동
  1. 병진운동회전운동이 합쳐진 복합적 운동
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
       1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
        1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
   3.   동역학
         1. 동역학
         2. 뉴튼의 운동법칙
         3. 관성기준계
    1.   중심력운동(행성운동)
    2.   강체 운동
     1.     1. 강체
          2. 강체 운동
          3. 병진운동,회전운동
          4. 오일러 방정식
          5. 자이로스코프,세차운동
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)     (소액후원)