Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
정수론(수론) >   1. 정수론
  2. 절대값
  3. 짝수,홀수,패리티
[수의 구분/표현]
[조합론/셈법(Counting)]
[나눗셈 (가분성)]
[소수,최대공약수]
[디오판투스 방정식]
[합동]
나눗셈 (가분성)   1. 가분성,약수,배수
  2. 나눗셈 관계식
  3. 잉여류,잉여계
 1. 나눗셈/가분성/나누어짐 (Divisibility)
  1. 어떤 정수를 나누면 몫과 나머지가 생기며 이를 바탕으로한 산술 및 그 특성을 다루는 것이 정수론에서 중요한 역할을 함
[나눗셈 (가분성)] 1. 가분성,약수,배수 2. 나눗셈 관계식 3. 잉여류,잉여계

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
        1. 정수론
        2. 절대값
        3. 짝수,홀수,패리티
     1.   수의 구분/표현
     2.   조합론/셈법(Counting)
     3.   나눗셈 (가분성)
      1.   1. 가분성,약수,배수
         2. 나눗셈 관계식
         3. 잉여류,잉여계
     4.   소수,최대공약수
     5.   디오판투스 방정식
     6.   합동
    3.   선형 대수학
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌