Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
정수론(수론) >   1. 정수론
  2. 절대값
  3. 짝수,홀수,패리티
[수의 구분]
[셈법(Counting)]
[나눗셈(가분성)]
[소수,최대공약수]
[디오판투스 방정식]
[합동]
소수,최대공약수   1. 소수, 합성수
  2. 최대공약수
  3. 소인수 분해


[소수,최대공약수] 1. 소수, 합성수 2. 최대공약수 3. 소인수 분해
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
        1. 정수론
        2. 절대값
        3. 짝수,홀수,패리티
     1.   수의 구분
     2.   셈법(Counting)
     3.   나눗셈(가분성)
     4.   소수,최대공약수
      1.   1. 소수, 합성수
         2. 최대공약수
         3. 소인수 분해
     5.   디오판투스 방정식
     6.   합동
    3.   선형 대수학
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록(시험중)     참고문헌