Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
파동/광학/음향 > [파동/진동]
[광학]
[음향]
파동/진동 > [파동]
[진동]
진동   1. 진동
  2. 진동 관련 주요 용어
[진동(조화운동)]
[진동(감쇠진동)]
[진동(공진)]
 1. 진동
  1. 한정된 공간(계)에서의 주기적인 떨림 (기계적 진동)
[진동] 1. 진동 2. 진동 관련 주요 용어
[진동(조화운동)] [진동(감쇠진동)] [진동(공진)]
【   참 고 문 헌  】
1) 박보영,"진동학 원론",대영사,2011

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   파동/광학/음향
  1.   파동/진동
   1.   파동
   2.   진동
       1. 진동
       2. 진동 관련 주요 용어
    1.   진동(조화운동)
    2.   진동(감쇠진동)
    3.   진동(공진)
  2.   광학
  3.   음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
  3.   파동/광학/음향
   1.   파동/진동
    1.   파동
    2.   진동
        1. 진동
        2. 진동 관련 주요 용어
     1.   진동(조화운동)
     2.   진동(감쇠진동)
     3.   진동(공진)
   2.   광학
   3.   음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌