Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[선형대수학]
[추상대수학]
추상대수학 >   1. 대수 구조
  2. 군(Group)
  3. 환(Ring)
  4. 체(Field)
[연산]
[군(Group)]
[환(Ring)]
[체(Field)]
연산   1. 연산
  2. 이항 연산
  3. 항등원,역원
  4. 교환/결합/분배 법칙
  5. 동형사상
 1. 연산 (Operation) 이란?
  1. 어떤 집합 내 2개의 원소를 결합하여 1개의 새로운 원소를 만들어냄
[연산] 1. 연산 2. 이항 연산 3. 항등원,역원 4. 교환/결합/분배 법칙 5. 동형사상

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   선형대수학
    3.   추상대수학
        1. 대수 구조
        2. 군(Group)
        3. 환(Ring)
        4. 체(Field)
     1.   연산
      1.   1. 연산
         2. 이항 연산
         3. 항등원,역원
         4. 교환/결합/분배 법칙
         5. 동형사상
     2.   군(Group)
     3.   환(Ring)
     4.   체(Field)
   6.   확률/통계
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
        1. 대수학
     1.   기초대수학
     2.   선형대수학
     3.   추상대수학
         1. 대수 구조
         2. 군(Group)
         3. 환(Ring)
         4. 체(Field)
      1.   연산
       1.   1. 연산
          2. 이항 연산
          3. 항등원,역원
          4. 교환/결합/분배 법칙
          5. 동형사상
      2.   군(Group)
      3.   환(Ring)
      4.   체(Field)
    6.   확률/통계
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌