Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
수치해법   1. 수치 해석
  2. 천장,마루 함수
[오차]
[근,최적화]
[곡선적합]
[수치 미분/적분]
[수치 미분방정식]
[MATLAB]
 1. 수치 해법
  1. 정확한 해에 근접하는 근사값을 구하는 해석적인 기법
[수치해법] 1. 수치 해석 2. 천장,마루 함수
[오차] [근,최적화] [곡선적합] [수치 미분/적분] [수치 미분방정식] [MATLAB]
【   참 고 문 헌  】
1) Steven C. Chapra,"응용수치해석",한국맥그로힐,2012

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
   7.   수치해법
       1. 수치 해석
       2. 천장,마루 함수
    1.   오차
    2.   근,최적화
    3.   곡선적합
    4.   수치 미분/적분
    5.   수치 미분방정식
    6.   MATLAB
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
    7.   수치해법
        1. 수치 해석
        2. 천장,마루 함수
     1.   오차
     2.   근,최적화
     3.   곡선적합
     4.   수치 미분/적분
     5.   수치 미분방정식
     6.   MATLAB
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     모바일웹     참고문헌