Stirling's Approximation, Stirling's Formula   Stirling 근사식

(2012-06-06)
1. Stirling 근사

 ㅇ 큰 Factorial 값에 대한 근사
   


[특수함수] 1. 특수 함수 2. Legendre 함수 3. Stirling 근사식 4. 감마 함수 5. 베셀 함수
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
       1. 해석학
    1.   미분적분
    2.   미분방정식
     1.   미분방정식 기초
     2.   초기값문제,경계값문제
     3.   1계 미분방정식
     4.   2계(고계) 미분방정식
     5.   급수해법
     6.   편미분방정식
     7.   특수함수
      1.   1. 특수 함수
         2. Legendre 함수
         3. Stirling 근사식
         4. 감마 함수
         5. 베셀 함수
   5.   대수학
   6.   확률/통계
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     참고문헌