Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
물리 >   1. 물리학
[물리량]
[보존 법칙]
[힘의 종류]
[운동학]
[일,에너지,운동량,충격량]
[원자구조/성질]
[양자 물리학]
[상대성이론]
[방사선물리]
[물리기타일반]
양자 물리학 >   1. 양자
  2. 양자역학
[양자론 근거]
[양자역학 원리]
[파동함수,파동방정식]
[양자역학 기타일반]
양자론 근거   1. 광전효과/변환
  2. 흑체 복사
  3. 열 복사
  4. 원자 스펙트럼
  5. 컴프턴 효과


[양자론 근거] 1. 광전효과/변환 2. 흑체 복사 3. 열 복사 4. 원자 스펙트럼 5. 컴프턴 효과
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
      1. 물리학
   1.   물리량
   2.   보존 법칙
   3.   힘의 종류
   4.   운동학
   5.   일,에너지,운동량,충격량
   6.   원자구조/성질
   7.   양자 물리학
       1. 양자
       2. 양자역학
    1.   양자론 근거
     1.   1. 광전효과/변환
        2. 흑체 복사
        3. 열 복사
        4. 원자 스펙트럼
        5. 컴프턴 효과
    2.   양자역학 원리
    3.   파동함수,파동방정식
    4.   양자역학 기타일반
   8.   상대성이론
   9.   방사선물리
   10.   물리기타일반
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌