Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
표준/계측/품질 > [표준화]
[측정/계측]
[품질]
측정/계측 > [측정 기초]
[측정데이터 표현]
[교정]
[센서]
[지시 계기]
[전기전자 측정계]
[시간주파수 측정계]
[질량힘 측정계]
[측정 보조 기기(회로)]
[측정 기타일반]
측정데이터 표현 > [단위계]
[(측정)오차]
[측정불확도]
[공학적 레벨 표현]
(측정)오차   1. 측정 오차
  2. 유효숫자
  3. 정확도,정밀도
  4. 허용오차
  5. 동적 범위
  6. 감도
[(측정)오차] 1. 측정 오차 2. 유효숫자 3. 정확도,정밀도 4. 허용오차 5. 동적 범위 6. 감도

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
  1.   표준화
  2.   측정/계측
   1.   측정 기초
   2.   측정데이터 표현
    1.   단위계
    2.   (측정)오차
     1.   1. 측정 오차
        2. 유효숫자
        3. 정확도,정밀도
        4. 허용오차
        5. 동적 범위
        6. 감도
    3.   측정불확도
    4.   공학적 레벨 표현
   3.   교정
   4.   센서
   5.   지시 계기
   6.   전기전자 측정계
   7.   시간주파수 측정계
   8.   질량힘 측정계
   9.   측정 보조 기기(회로)
   10.   측정 기타일반
  3.   품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
   1.   표준화
   2.   측정/계측
    1.   측정 기초
    2.   측정데이터 표현
     1.   단위계
     2.   (측정)오차
      1.   1. 측정 오차
         2. 유효숫자
         3. 정확도,정밀도
         4. 허용오차
         5. 동적 범위
         6. 감도
     3.   측정불확도
     4.   공학적 레벨 표현
    3.   교정
    4.   센서
    5.   지시 계기
    6.   전기전자 측정계
    7.   시간주파수 측정계
    8.   질량힘 측정계
    9.   측정 보조 기기(회로)
    10.   측정 기타일반
   3.   품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     모바일웹     참고문헌