Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기계/재료/공업일반 >   1. 역학 이란?
  2. 기계 이란?
[역학(기초)]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[열역학]
[유체역학]
[기체운동론/통계역학]
[일반역학]
[기계공학(기초)]
[자동차/선박/항공]
[재료]
[측량/측위/항법]
열역학   1. 열 역학
  2. 열역학 주요 용어
  3. 사이클
[열열학적 계,상태,상(相)]
[온도]
[]
[열역학 법칙]
 1. 열역학 (Thermodynamics)
  1. 계의 거시적 성질 및 그 변화 과정을 다루는 학문
[열역학] 1. 열 역학 2. 열역학 주요 용어 3. 사이클
[열열학적 계,상태,상(相)] [온도] [] [열역학 법칙]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
     1. 역학 이란?
     2. 기계 이란?
  1.   역학(기초)
  2.   정역학,고체(재료)역학
  3.   동역학
  4.   열역학
      1. 열 역학
      2. 열역학 주요 용어
      3. 사이클
   1.   열열학적 계,상태,상(相)
   2.   온도
   3.  
   4.   열역학 법칙
  5.   유체역학
  6.   기체운동론/통계역학
  7.   일반역학
  8.   기계공학(기초)
  9.   자동차/선박/항공
  10.   재료
  11.   측량/측위/항법
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
      1. 역학 이란?
      2. 기계 이란?
   1.   역학(기초)
   2.   정역학,고체(재료)역학
   3.   동역학
   4.   열역학
       1. 열 역학
       2. 열역학 주요 용어
       3. 사이클
    1.   열열학적 계,상태,상(相)
    2.   온도
    3.  
    4.   열역학 법칙
   5.   유체역학
   6.   기체운동론/통계역학
   7.   일반역학
   8.   기계공학(기초)
   9.   자동차/선박/항공
   10.   재료
   11.   측량/측위/항법
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     모바일웹     참고문헌