Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
확률 모형,분포 >   1. 랜덤성
  2. 확률 분포
  3. 확률 변수
[확률 함수]
[이산확률분포]
[연속확률분포]
[정규분포]
정규분포   1. 정규분포
  2. 표준 정규분포(Z 분포)
  3. Q 함수
  4. 오차함수
  5. 로그 정규분포
  6. 이변량 정규분포
  7. z 값


[정규분포] 1. 정규분포 2. 표준 정규분포(Z 분포) 3. Q 함수 4. 오차함수 5. 로그 정규분포 6. 이변량 정규분포 7. z 값
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
        1. 랜덤성
        2. 확률 분포
        3. 확률 변수
     1.   확률 함수
     2.   이산확률분포
     3.   연속확률분포
     4.   정규분포
      1.   1. 정규분포
         2. 표준 정규분포(Z 분포)
         3. Q 함수
         4. 오차함수
         5. 로그 정규분포
         6. 이변량 정규분포
         7. z 값
    4.   확률 변수
    5.   확률 과정
    6.   통계량
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록(시험중)     참고문헌