Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률(기초일반)]
[확률공간]
[통계량]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계학]
확률 모형,분포 >   1. 랜덤성
  2. 확률 분포
  3. 확률 변수
[확률 함수]
[이산확률분포]
[연속확률분포]
[정규분포]
정규분포   1. 정규분포
  2. 표준 정규분포(Z 분포)
  3. Q 함수
  4. 오차함수
  5. 로그 정규분포
  6. 이변량 정규분포
  7. z 값


[정규분포] 1. 정규분포 2. 표준 정규분포(Z 분포) 3. Q 함수 4. 오차함수 5. 로그 정규분포 6. 이변량 정규분포 7. z 값
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
    1.   확률(기초일반)
    2.   확률공간
    3.   통계량
    4.   확률 모형,분포
        1. 랜덤성
        2. 확률 분포
        3. 확률 변수
     1.   확률 함수
     2.   이산확률분포
     3.   연속확률분포
     4.   정규분포
      1.   1. 정규분포
         2. 표준 정규분포(Z 분포)
         3. Q 함수
         4. 오차함수
         5. 로그 정규분포
         6. 이변량 정규분포
         7. z 값
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계학
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
     1.   확률(기초일반)
     2.   확률공간
     3.   통계량
     4.   확률 모형,분포
         1. 랜덤성
         2. 확률 분포
         3. 확률 변수
      1.   확률 함수
      2.   이산확률분포
      3.   연속확률분포
      4.   정규분포
       1.   1. 정규분포
          2. 표준 정규분포(Z 분포)
          3. Q 함수
          4. 오차함수
          5. 로그 정규분포
          6. 이변량 정규분포
          7. z 값
     5.   확률 변수
     6.   확률 과정
     7.   통계학
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌