Kurtosis   첨도

(2013-04-16)
1. 첨도 (kurtosis) = 4차 적률확률분포의 모양이 뾰족한 정도를 나타내는 통계량
   


[형태/모양] 1. 왜도 2. 첨도
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
    4.   확률 변수
    5.   확률 과정
    6.   통계량
        1. 통계량
        2. 분위수
        3. 모멘트(원점적률,중심적률)
        4. 적률생성함수
        5. 비율
     1.   집중경향
     2.   산포/분산
     3.   형태/모양
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록(시험중)     참고문헌