Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률(기초일반)]
[확률공간]
[통계량]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계학]
확률공간   1. 표본공간,사건공간,확률공간
  2. 확률 실험
  3. 확률 사건
  4. 표본 원소
  5. 독립,종속,배반,결합 사건
  6. 벤 다이어그램
 1. 확률 공간 (probability space)
  1. (표본공간 Ω, 사건공간 F, 확률측도 P) 로 구성되는 전체 공간
   1. 확률공간은 통상적으로 (Ω, F, P)로 표시
[확률공간] 1. 표본공간,사건공간,확률공간 2. 확률 실험 3. 확률 사건 4. 표본 원소 5. 독립,종속,배반,결합 사건 6. 벤 다이어그램

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
    1.   확률(기초일반)
    2.   확률공간
     1.   1. 표본공간,사건공간,확률공간
        2. 확률 실험
        3. 확률 사건
        4. 표본 원소
        5. 독립,종속,배반,결합 사건
        6. 벤 다이어그램
    3.   통계량
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계학
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
     1.   확률(기초일반)
     2.   확률공간
      1.   1. 표본공간,사건공간,확률공간
         2. 확률 실험
         3. 확률 사건
         4. 표본 원소
         5. 독립,종속,배반,결합 사건
         6. 벤 다이어그램
     3.   통계량
     4.   확률 모형,분포
     5.   확률 변수
     6.   확률 과정
     7.   통계학
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌