Coordinate Vector   좌표 벡터

(2013-09-24)
1. 좌표 벡터표준기저 S={v1,v2,...,vn}에 의한 벡터공간 V의 생성
   

   - 여기서,
    . 좌표 : 스칼라 계수 c1,c2,...,cn
    . 좌표 벡터 : 위 스칼라 계수에 의한 좌표로 표현된 열 벡터
      


[벡터 종류] 1. 벡터 종류 2. 단위 벡터 3. 좌표 벡터 4. 위치 벡터 5. 방향 여현
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
    3.   선형 대수학
        1. 선형대수
     1.   벡터
         1. 벡터
         2. 스칼라
         3. 벡터 연산
         4. 벡터 상등
      1.   벡터 종류
       1.   1. 벡터 종류
          2. 단위 벡터
          3. 좌표 벡터
          4. 위치 벡터
          5. 방향 여현
      2.   벡터의 크기,각도,거리,직교,투영
     2.   행렬
     3.   벡터 공간
     4.   고유값문제
     5.   선형변환
     6.   직교성,대각화
     7.   선형대수 수치방법
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌