Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[선형대수학]
[추상대수학]
선형대수학 >   1. 선형대수
[벡터]
[행렬]
[벡터 공간]
[고유값문제]
[선형변환]
[직교성,대각화]
[선형대수 수치방법]
벡터 >   1. 벡터
  2. 스칼라
  3. 벡터 연산
  4. 벡터 상등
[벡터 종류]
[벡터의 크기,각도,거리,직교,투영]
벡터 종류   1. 벡터 종류
  2. 단위 벡터
  3. 좌표 벡터
  4. 위치 벡터
  5. 방향 여현
 1. 벡터 (Vector)
  1. 이공학 분야에서 많이 사용되는 수학적인 양(量) 표현 기법
[벡터 종류] 1. 벡터 종류 2. 단위 벡터 3. 좌표 벡터 4. 위치 벡터 5. 방향 여현

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
    3.   선형대수학
        1. 선형대수
     1.   벡터
         1. 벡터
         2. 스칼라
         3. 벡터 연산
         4. 벡터 상등
      1.   벡터 종류
       1.   1. 벡터 종류
          2. 단위 벡터
          3. 좌표 벡터
          4. 위치 벡터
          5. 방향 여현
      2.   벡터의 크기,각도,거리,직교,투영
     2.   행렬
     3.   벡터 공간
     4.   고유값문제
     5.   선형변환
     6.   직교성,대각화
     7.   선형대수 수치방법
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌