Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
표준/계측/품질 > [표준화]
[측정/계측]
[품질]
품질 >   1. "품질" 이란?
[품질기초일반]
[고객만족,고객가치]
[관리도,공정능력]
[신뢰성 공학]
[통신품질]
[품질경영 방법론]
[QC 기초 도구]
[프로젝트 관리]
고객만족,고객가치   1. 고객 가치
  2. 고객 만족
  3. CVA
  4. MCIF(고객정보분석시스템)
  5. QOSI
  6. VOC(고객의 소리)


[고객만족,고객가치] 1. 고객 가치 2. 고객 만족 3. CVA 4. MCIF(고객정보분석시스템) 5. QOSI 6. VOC(고객의 소리)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
  1.   표준화
  2.   측정/계측
  3.   품질
      1. "품질" 이란?
   1.   품질기초일반
   2.   고객만족,고객가치
    1.   1. 고객 가치
       2. 고객 만족
       3. CVA
       4. MCIF(고객정보분석시스템)
       5. QOSI
       6. VOC(고객의 소리)
   3.   관리도,공정능력
   4.   신뢰성 공학
   5.   통신품질
   6.   품질경영 방법론
   7.   QC 기초 도구
   8.   프로젝트 관리
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌