ABI   Application Binary Interface  

(2007-06-06)
1. ABI (Application Binary Interface)

 ㅇ 동일 구조의 마이크로프로세서를 갖는 이기종 컴퓨터에서 작성된 프로그램이
   서로 호환성(상호 2진 호환)을 갖도록 하는 인터페이스 규약


[임베디드시스템] 1. 임베디드 시스템 2. 마이크로 컨트롤러 3. SoC 4. MMU 5. ABI 6. 실시간(Realtime) 7. ARM,MIPS
[임베디드 S/W]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
       1. 임베디드 시스템
       2. 마이크로 컨트롤러
       3. SoC
       4. MMU
       5. ABI
       6. 실시간(Realtime)
       7. ARM,MIPS
    1.   임베디드 S/W
   2.   로봇
   3.   정보검색
   4.   VR,AR
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌