Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
IT 기타기술 > [임베디드시스템]
[로봇]
[정보검색]
[VR,AR]
임베디드시스템   1. 임베디드 시스템
  2. 마이크로 컨트롤러
  3. SoC
  4. MMU
  5. ABI
  6. 실시간(Realtime)
  7. ARM,MIPS
[임베디드 S/W]
 1. 임베디드 시스템
  1. 제한된 자원,실시간성,특정 작업을 수행하는 비정형화된 소형 내장 시스템
[임베디드시스템] 1. 임베디드 시스템 2. 마이크로 컨트롤러 3. SoC 4. MMU 5. ABI 6. 실시간(Realtime) 7. ARM,MIPS
[임베디드 S/W]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
       1. 임베디드 시스템
       2. 마이크로 컨트롤러
       3. SoC
       4. MMU
       5. ABI
       6. 실시간(Realtime)
       7. ARM,MIPS
    1.   임베디드 S/W
   2.   로봇
   3.   정보검색
   4.   VR,AR
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌