Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동(광학,음향)]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
컴퓨터구조 >   1. 폰 노이만 구조
[중앙처리장치]
[기억장치]
[버스구조]
[저장장치]
[하드웨어포트(일반)]
중앙처리장치   1. CPU
  2. MPU,MCU,FPU,GPU
  3. RISC,CISC
  4. ALU,제어장치
  5. 내부 레지스터
  6. 파이프라인
 1. 중앙처리장치
  1. 컴퓨터 제어 및 산술 논리장치가 하나의 단위로 구성된 장치
[중앙처리장치] 1. CPU 2. MPU,MCU,FPU,GPU 3. RISC,CISC 4. ALU,제어장치 5. 내부 레지스터 6. 파이프라인

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동(광학,음향)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
      1. 폰 노이만 구조
   1.   중앙처리장치
    1.   1. CPU
       2. MPU,MCU,FPU,GPU
       3. RISC,CISC
       4. ALU,제어장치
       5. 내부 레지스터
       6. 파이프라인
   2.   기억장치
   3.   버스구조
   4.   저장장치
   5.   하드웨어포트(일반)
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
  3.   진동/파동(광학,음향)
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전기전자공학
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
      1. 정보기술
   1.   전산기초
   2.   컴퓨터구조
       1. 폰 노이만 구조
    1.   중앙처리장치
     1.   1. CPU
        2. MPU,MCU,FPU,GPU
        3. RISC,CISC
        4. ALU,제어장치
        5. 내부 레지스터
        6. 파이프라인
    2.   기억장치
    3.   버스구조
    4.   저장장치
    5.   하드웨어포트(일반)
   3.   프로그래밍
   4.   데이터베이스
   5.   소프트웨어 공학
   6.   운영체제
   7.   정보보호/보안
   8.   IT 기타기술
  8.   공업일반(기계,재료등)
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌