Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
전산기초 > [전산기초일반]
[부팅]
[호스트]
[UI]
부팅   1. 부팅
  2. 부트 로더
  3. 웜,콜드 부팅
  4. BIOS
  5. EFI, UEFI
  6. 펌웨어
 1. 부팅
  1. 시스템(컴퓨터 등)을 사용가능한 상태(운영체제의 동작상태)로 되도록 하는 일련의 과정
[부팅] 1. 부팅 2. 부트 로더 3. 웜,콜드 부팅 4. BIOS 5. EFI, UEFI 6. 펌웨어

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
   1.   전산기초일반
   2.   부팅
    1.   1. 부팅
       2. 부트 로더
       3. 웜,콜드 부팅
       4. BIOS
       5. EFI, UEFI
       6. 펌웨어
   3.   호스트
   4.   UI
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌