Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) > [전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
전산기초 [전산기초일반]
[부팅]
[호스트]
 1. 전산(Computing)
  1. 광의로 컴퓨터 관련 기술 자원의 이용 및 개발
[전산기초]
[전산기초일반] [부팅] [호스트]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
   1.   전산기초일반
   2.   부팅
   3.   호스트
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
      1. 정보기술
   1.   전산기초
    1.   전산기초일반
    2.   부팅
    3.   호스트
   2.   컴퓨터구조
   3.   프로그래밍
   4.   데이터베이스
   5.   소프트웨어 공학
   6.   운영체제
   7.   정보보호/보안
   8.   IT 기타기술
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌