Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
IT 기타기술 > [임베디드시스템]
[로봇]
[정보검색]
[인공지능]
[VR,AR]
인공지능 >   1. 인공지능
  2. 지식
[기계학습]
[패턴인식]
[결정 이론]
기계학습   1. 기계 학습
  2. 인공 신경망
  3. 빅 데이터
  4. 차원 축소


[기계학습] 1. 기계 학습 2. 인공 신경망 3. 빅 데이터 4. 차원 축소
【   참 고 문 헌  】
1) 김승연,정용주,"처음 배우는 머신러닝",한빛미디어,2017

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
   2.   로봇
   3.   정보검색
   4.   인공지능
       1. 인공지능
       2. 지식
    1.   기계학습
     1.   1. 기계 학습
        2. 인공 신경망
        3. 빅 데이터
        4. 차원 축소
    2.   패턴인식
    3.   결정 이론
   5.   VR,AR
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록(시험중)     참고문헌