Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
IT 기타기술 > [임베디드시스템]
[로봇]
[정보검색]
[인공지능]
[VR,AR]
인공지능 >   1. 인공지능
  2. 지식
[기계학습]
[패턴인식]
[결정 이론]
패턴인식   1. 패턴
  2. 패턴 인식
  3. 분류,군집화,분류기


[패턴인식] 1. 패턴 2. 패턴 인식 3. 분류,군집화,분류기
【   참 고 문 헌  】
1) 오일석,"패턴인식",교보문고,2008

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
   2.   로봇
   3.   정보검색
   4.   인공지능
       1. 인공지능
       2. 지식
    1.   기계학습
    2.   패턴인식
     1.   1. 패턴
        2. 패턴 인식
        3. 분류,군집화,분류기
    3.   결정 이론
   5.   VR,AR
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록(시험중)     참고문헌