Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자 특성/구조]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[화학기타일반]
분자 특성/구조 >   1. 분자
  2. 분자 구조
  3. 루이스 구조
  4. 전자쌍
  5. 결합 에너지
  6. 분자 간 힘
  7. 동소체
  8. 분자 관련 용어
[분자 구조 모형]
분자 구조 모형   1. VSEPR 모형
  2. VB 이론
  3. 혼성 궤도함수 이론
  4. MO 이론


[분자 구조 모형] 1. VSEPR 모형 2. VB 이론 3. 혼성 궤도함수 이론 4. MO 이론
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
   2.   화학결합
   3.   화학량론
   4.   화학반응
   5.   화학원소
   6.   분자 특성/구조
       1. 분자
       2. 분자 구조
       3. 루이스 구조
       4. 전자쌍
       5. 결합 에너지
       6. 분자 간 힘
       7. 동소체
       8. 분자 관련 용어
    1.   분자 구조 모형
     1.   1. VSEPR 모형
        2. VB 이론
        3. 혼성 궤도함수 이론
        4. MO 이론
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
   11.   화학기타일반
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌