Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률(기초일반)]
[확률공간]
[통계량]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계학]
통계학 >   1. 통계학
[모집단,표본,자료수집]
[통계적 기술(記述)]
[통계적 추론]
[통계적 분석]
모집단,표본,자료수집   1. 모집단
  2. 모수
  3. 표본
  4. 통계량
[표본 추출]
[표본 분포]


[모집단,표본,자료수집] 1. 모집단 2. 모수 3. 표본 4. 통계량
[표본 추출] [표본 분포]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
    1.   확률(기초일반)
    2.   확률공간
    3.   통계량
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계학
        1. 통계학
     1.   모집단,표본,자료수집
         1. 모집단
         2. 모수
         3. 표본
         4. 통계량
      1.   표본 추출
      2.   표본 분포
     2.   통계적 기술(記述)
     3.   통계적 추론
     4.   통계적 분석
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
     1.   확률(기초일반)
     2.   확률공간
     3.   통계량
     4.   확률 모형,분포
     5.   확률 변수
     6.   확률 과정
     7.   통계학
         1. 통계학
      1.   모집단,표본,자료수집
          1. 모집단
          2. 모수
          3. 표본
          4. 통계량
       1.   표본 추출
       2.   표본 분포
      2.   통계적 기술(記述)
      3.   통계적 추론
      4.   통계적 분석
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌