Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
확률 과정 >   1. 랜덤 과정
[랜덤과정 용어]
[랜덤과정 구분]
[특별한 랜덤과정]
[랜덤과정(기타)]
랜덤과정 용어   1. 결정론적/비결정론적
  2. 랜덤
  3. 랜덤 변수
  4. 표본 함수
  5. 앙상블,앙상블 평균
  6. 표본 랜덤변수 랜덤과정 앙상블 비교
  7. 독립 항등 분포(iid)
  8. 독립 증분


[랜덤과정 용어] 1. 결정론적/비결정론적 2. 랜덤 3. 랜덤 변수 4. 표본 함수 5. 앙상블,앙상블 평균 6. 표본 랜덤변수 랜덤과정 앙상블 비교 7. 독립 항등 분포(iid) 8. 독립 증분
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
    4.   확률 변수
    5.   확률 과정
        1. 랜덤 과정
     1.   랜덤과정 용어
      1.   1. 결정론적/비결정론적
         2. 랜덤
         3. 랜덤 변수
         4. 표본 함수
         5. 앙상블,앙상블 평균
         6. 표본 랜덤변수 랜덤과정 앙상블 비교
         7. 독립 항등 분포(iid)
         8. 독립 증분
     2.   랜덤과정 구분
     3.   특별한 랜덤과정
     4.   랜덤과정(기타)
    6.   통계량
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌