Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
IT 기타기술 > [임베디드시스템]
[로봇]
[정보검색]
[VR,AR]
임베디드시스템 >   1. 임베디드 시스템
  2. SoC
  3. MMU
  4. ABI
  5. 실시간(Realtime)
  6. ARM,MIPS
  7. SBC(싱글보드컴퓨터)
  8. 라즈베리 파이
[임베디드 S/W]
[마이크로 컨트롤러]
임베디드 S/W   1. 툴 체인
  2. 교차 개발 환경
  3. 펌웨어


[임베디드 S/W] 1. 툴 체인 2. 교차 개발 환경 3. 펌웨어
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
       1. 임베디드 시스템
       2. SoC
       3. MMU
       4. ABI
       5. 실시간(Realtime)
       6. ARM,MIPS
       7. SBC(싱글보드컴퓨터)
       8. 라즈베리 파이
    1.   임베디드 S/W
     1.   1. 툴 체인
        2. 교차 개발 환경
        3. 펌웨어
    2.   마이크로 컨트롤러
   2.   로봇
   3.   정보검색
   4.   VR,AR
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌