Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동(광학,음향)]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술공통 [공통/유사어(ㄱ~ㅁ)]
[공통/유사어(ㅂ~ㅈ)]
[공통/유사어(ㅊ~ㅎ)]
[단순기술용어]
 1. 기술 공통 용어
  1. 과학기술에 공통적으로 쓰이는 용어들에 대한 해설
[기술공통]
[공통/유사어(ㄱ~ㅁ)] [공통/유사어(ㅂ~ㅈ)] [공통/유사어(ㅊ~ㅎ)] [단순기술용어]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
  1.   공통/유사어(ㄱ~ㅁ)
  2.   공통/유사어(ㅂ~ㅈ)
  3.   공통/유사어(ㅊ~ㅎ)
  4.   단순기술용어
 2.   기초과학
 3.   진동/파동(광학,음향)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
   1.   공통/유사어(ㄱ~ㅁ)
   2.   공통/유사어(ㅂ~ㅈ)
   3.   공통/유사어(ㅊ~ㅎ)
   4.   단순기술용어
  2.   기초과학
  3.   진동/파동(광학,음향)
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전기전자공학
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   공업일반(기계,재료등)
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌