Brittle, Brittleness   취성

(2018-02-16)
1. 취성 (Brittle)

 ㅇ 유리 처럼 부서지고, 깨어지기 쉬운 성질
   - 파괴 변형도가 낮음


[기계적 성질] 1. 탄성 2. 소성 3. 변형/변형률 4. 강도 5. 경도 6. 연성,전성 7. 인성 8. 취성
[탄성]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
      1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
       1. 정역학
       2. 정역학,재료역학 관련 용어
       3. 하중
       4. 강체
       5. 가상 변위
       6. 재료/고체 역학
    1.   기계적 성질
        1. 탄성
        2. 소성
        3. 변형/변형률
        4. 강도
        5. 경도
        6. 연성,전성
        7. 인성
        8. 취성
     1.   탄성
    2.   응력
    3.   재료 시험
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌