Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
뇌과학 >   1. 뇌 (腦)
  2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
  3. 감각
  4. 인지
  5. 인식
  6. 지식
  7. 지능
[인공지능]
인공지능 >   1. 인공지능
[기계학습]
[패턴인식]
[결정 이론]
결정 이론   1. 결정 이론
  2. 결정 규칙
  3. 결정 트리
  4. ML 규칙
  5. MAP 규칙
  6. 결정 이론 용어


[결정 이론] 1. 결정 이론 2. 결정 규칙 3. 결정 트리 4. ML 규칙 5. MAP 규칙 6. 결정 이론 용어
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
      1. 뇌 (腦)
      2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
      3. 감각
      4. 인지
      5. 인식
      6. 지식
      7. 지능
   1.   인공지능
       1. 인공지능
    1.   기계학습
    2.   패턴인식
    3.   결정 이론
     1.   1. 결정 이론
        2. 결정 규칙
        3. 결정 트리
        4. ML 규칙
        5. MAP 규칙
        6. 결정 이론 용어
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌