Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공업일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료]
[측량/측위/항법]
[소방학]
재료 >   1. 재료
[결정학]
[공업 재료]
[기계/전기/자기 재료]
[재료 성질]
[재료 (기타일반)]
결정학 >   1. 결정
  2. 결정 관련 주요 용어
[결정 구분]
[결정 격자]
[결정 구조/표현]
[주요 결정구조 특징]
[결정 결함]
[X선 결정 해석]
주요 결정구조 특징   1. 체심 입방(BCC)
  2. 면심 입방(FCC)
  3. 조밀 육방(HCP)
  4. 다이아몬드 입방정
  5. 배위수
  6. 원자 충전율


[주요 결정구조 특징] 1. 체심 입방(BCC) 2. 면심 입방(FCC) 3. 조밀 육방(HCP) 4. 다이아몬드 입방정 5. 배위수 6. 원자 충전율
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
  2.   기계공학
  3.   재료
      1. 재료
   1.   결정학
       1. 결정
       2. 결정 관련 주요 용어
    1.   결정 구분
    2.   결정 격자
    3.   결정 구조/표현
    4.   주요 결정구조 특징
     1.   1. 체심 입방(BCC)
        2. 면심 입방(FCC)
        3. 조밀 육방(HCP)
        4. 다이아몬드 입방정
        5. 배위수
        6. 원자 충전율
    5.   결정 결함
    6.   X선 결정 해석
   2.   공업 재료
   3.   기계/전기/자기 재료
   4.   재료 성질
   5.   재료 (기타일반)
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌