Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동(광학,음향)]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[통계량]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계학]
통계학 >   1. 통계학
[모집단,표본,자료수집]
[통계적 기술(記述)]
[통계적 추론]
[통계적 분석]
통계적 분석 >   1. 통계적 분석
  2. 실험계획법
  3. 분산분석
  4. 수요예측
  5. 주성분 분석
[회귀분석]
[상관분석]
회귀분석   1. 회귀분석
  2. 선형 회귀분석
  3. 결정계수
  4. 잔차
  5. 최소 자승법
 1. 회귀분석
  1. 통계 변량 중 하나가 다른 것에 어떻게 영향을 주는지 분석하고 예측
[회귀분석] 1. 회귀분석 2. 선형 회귀분석 3. 결정계수 4. 잔차 5. 최소 자승법

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   통계량
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계학
        1. 통계학
     1.   모집단,표본,자료수집
     2.   통계적 기술(記述)
     3.   통계적 추론
     4.   통계적 분석
         1. 통계적 분석
         2. 실험계획법
         3. 분산분석
         4. 수요예측
         5. 주성분 분석
      1.   회귀분석
       1.   1. 회귀분석
          2. 선형 회귀분석
          3. 결정계수
          4. 잔차
          5. 최소 자승법
      2.   상관분석
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   진동/파동(광학,음향)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
     1.   확률 이란?
     2.   확률공간
     3.   통계량
     4.   확률 모형,분포
     5.   확률 변수
     6.   확률 과정
     7.   통계학
         1. 통계학
      1.   모집단,표본,자료수집
      2.   통계적 기술(記述)
      3.   통계적 추론
      4.   통계적 분석
          1. 통계적 분석
          2. 실험계획법
          3. 분산분석
          4. 수요예측
          5. 주성분 분석
       1.   회귀분석
        1.   1. 회귀분석
           2. 선형 회귀분석
           3. 결정계수
           4. 잔차
           5. 최소 자승법
       2.   상관분석
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   진동/파동(광학,음향)
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전기전자공학
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   공업일반(기계,재료등)
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌