Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
물리/화학 > [물리]
[화학]
[물리/화학(기타일반)]
물리 > [기초 물리량,차원]
[보존 법칙]
[힘의 종류]
[운동학]
[일,에너지,운동량,충격량]
[원자구조/성질]
[양자 물리학]
[상대성이론]
[방사선물리]
방사선물리   1. 방사선
  2. 감마선
  3. X 선
  4. 가속기


[방사선물리] 1. 방사선 2. 감마선 3. X 선 4. 가속기
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리/화학
   1.   물리
    1.   기초 물리량,차원
    2.   보존 법칙
    3.   힘의 종류
    4.   운동학
    5.   일,에너지,운동량,충격량
    6.   원자구조/성질
    7.   양자 물리학
    8.   상대성이론
    9.   방사선물리
     1.   1. 방사선
        2. 감마선
        3. X 선
        4. 가속기
   2.   화학
   3.   물리/화학(기타일반)
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
   2.   물리/화학
    1.   물리
     1.   기초 물리량,차원
     2.   보존 법칙
     3.   힘의 종류
     4.   운동학
     5.   일,에너지,운동량,충격량
     6.   원자구조/성질
     7.   양자 물리학
     8.   상대성이론
     9.   방사선물리
      1.   1. 방사선
         2. 감마선
         3. X 선
         4. 가속기
    2.   화학
    3.   물리/화학(기타일반)
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌