Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
진동/파동 > [진동]
[파동]
[광파(빛)]
[음파(소리)]
[탄성파(지진)]
진동 >   1. 진동
  2. 진동 용어
[진동(조화운동)]
[진동(감쇠진동)]
[진동(공진)]
진동(공진)   1. 공진
  2. 공진 주파수
  3. 동조
[공진기]
[양호도(Q)]
 1. 공진(共振)/공명(共鳴)/여진(勵振) 현상 (Resonance)
  1. 넓은 의미로 외력의 진동수에 따르는 현상
  2. 특정 주파수에서 에너지가 집중되는 현상
[진동(공진)] 1. 공진 2. 공진 주파수 3. 동조
[공진기] [양호도(Q)]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
      1. 진동
      2. 진동 용어
   1.   진동(조화운동)
   2.   진동(감쇠진동)
   3.   진동(공진)
       1. 공진
       2. 공진 주파수
       3. 동조
    1.   공진기
    2.   양호도(Q)
  2.   파동
  3.   광파(빛)
  4.   음파(소리)
  5.   탄성파(지진)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌