Top > [기술공통]
[기초과학]
[파동/광학/음향]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전자/전기/제어]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[기계/재료/공업일반]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리/화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
수학 > [기초수학]
[집합,논리]
[정수론(수론)]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률(기초일반)]
[확률공간]
[통계량]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계학]
확률 변수 >   1. 확률 변수
[확률변수의 함수,합]
[이변량 랜덤변수]
[다중 랜덤변수(다차원 분포)]
이변량 랜덤변수   1. 이변량 랜덤변수
  2. 결합 확률/분포/모멘트
  3. 결합 누적분포함수
  4. 결합 확률질량함수
  5. 결합 확률밀도함수
  6. 주변 확률
  7. 조건 확률


[이변량 랜덤변수] 1. 이변량 랜덤변수 2. 결합 확률/분포/모멘트 3. 결합 누적분포함수 4. 결합 확률질량함수 5. 결합 확률밀도함수 6. 주변 확률 7. 조건 확률
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   정수론(수론)
   4.   해석학(미적분 등)
   5.   대수학
   6.   확률/통계
    1.   확률(기초일반)
    2.   확률공간
    3.   통계량
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
        1. 확률 변수
     1.   확률변수의 함수,합
     2.   이변량 랜덤변수
      1.   1. 이변량 랜덤변수
         2. 결합 확률/분포/모멘트
         3. 결합 누적분포함수
         4. 결합 확률질량함수
         5. 결합 확률밀도함수
         6. 주변 확률
         7. 조건 확률
     3.   다중 랜덤변수(다차원 분포)
    6.   확률 과정
    7.   통계학
   7.   수치해법
  2.   물리/화학
  3.   지구,천체 과학
  4.   생명과학
 3.   파동/광학/음향
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전자/전기/제어
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   기계/재료/공업일반
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   기술공통
  2.   기초과학
      1. 과학
   1.   수학
    1.   기초수학
    2.   집합,논리
    3.   정수론(수론)
    4.   해석학(미적분 등)
    5.   대수학
    6.   확률/통계
     1.   확률(기초일반)
     2.   확률공간
     3.   통계량
     4.   확률 모형,분포
     5.   확률 변수
         1. 확률 변수
      1.   확률변수의 함수,합
      2.   이변량 랜덤변수
       1.   1. 이변량 랜덤변수
          2. 결합 확률/분포/모멘트
          3. 결합 누적분포함수
          4. 결합 확률질량함수
          5. 결합 확률밀도함수
          6. 주변 확률
          7. 조건 확률
      3.   다중 랜덤변수(다차원 분포)
     6.   확률 과정
     7.   통계학
    7.   수치해법
   2.   물리/화학
   3.   지구,천체 과학
   4.   생명과학
  3.   파동/광학/음향
  4.   방송/멀티미디어/정보이론
  5.   전자/전기/제어
  6.   통신/네트워킹
  7.   정보기술(IT)
  8.   기계/재료/공업일반
  9.   표준/계측/품질
  10.   기술경영

 
        최근수정이력     참고문헌