Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
물리 >   1. 물리학
[물리량]
[보존 법칙]
[힘의 종류]
[운동학]
[일,에너지,운동량,충격량]
[원자구조/성질]
[양자 물리학]
[상대성이론]
[방사선물리]
[물리기타일반]
양자 물리학 >   1. 양자
  2. 양자역학
[양자론 근거]
[양자역학 원리]
[파동함수,파동방정식]
[양자역학 기타일반]
양자역학 기타일반   1. 포논
  2. 공간 양자화
  3. 광자


[양자역학 기타일반] 1. 포논 2. 공간 양자화 3. 광자

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌