Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자 특성/구조]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[화학기타일반]
  1. 화학 이란?
    1. 원자분자에 대한 연구를 통해 물질에 대한 이해를 추구
    2. 물질의 조성,성질,변화를 다루는 학문
[화학] 1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물] [화학결합] [화학량론] [화학반응] [화학원소] [분자 특성/구조] [유기화학] [무기화학] [분석화학] [전기화학] [화학기타일반]
【   참 고 문 헌  】
1) Martin S. Silberberg,"일반화학(3판)",화학교재연구회 역,사이플러스,2013
2) Theodore L. Brown 등,"일반화학(13판)",일반화학교재연구회 역,자유아카데미,2015

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌