WMAN   Wireless MAN   무선 대도시통신망, 무선 MAN

(2013-11-10)
1. Wireless MAN(WMAN)

  ㅇ 고정 점대다점(Fixed Point-to-Multipoint) 연결중심의 광대역 무선 네크워크를 위한
     대도시 영역을 커버하는 통신망표준화 관련 ☞ IEEE 802.16


[무선가입자망] 1. 무선가입자망 (WLL) 2. BWLL 3. HFR 4. LMDS 5. MMDS 6. IEEE 802.16 7. WiMAX 8. WMAN

 
        최근수정     요약목록     참고문헌