Infiniband  

(2007-11-24)
1. 개요서버, 스토리지, 네트워크 장비 등을 점대점 방식의 스위치 기반으로 연결하는
     직렬버스
  ㅇ ...


[직렬 버스/직렬 통신] 1. 직렬 버스 2. IEEE 1394 3. PCI Express 4. USB 5. Infiniband 6. SATA 7. SPI 8. I2C 9. I2S
[RS-232/422/485]

 
        최근수정     요약목록     참고문헌