MPEG-2 Bit Stream Syntax   MPEG-2 비트 스트림 구조

(2016-06-21)

MPEG-2 비트열 구문 구조

1. MPEG-2 비트 스트림 구문 구조 (MPEG-2 Bit Stream Syntax Structure)

 


2. MPEG 디지털 영상 6개 계층구조

 


[MPEG 비디오] 1. MPEG 영상 계층구조 2. MPEG-2 비트열 구문 구조
[MPEG 영상 계층] [동영상 구조 (GOP)]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
  1.   비디오 신호
  2.   오디오 신호
  3.   방송
  4.   멀티미디어
      1. 멀티미디어
      2. 미디어
   1.   멀티미디어 (기초)
   2.   미디어 컨테이너
   3.   디지털 영상처리
   4.   컴퓨터 그래픽스
   5.   멀티미디어 표준
    1.   정지영상 표준
    2.   MPEG
     1.   MPEG 표준
     2.   MPEG 비디오
         1. MPEG 영상 계층구조
         2. MPEG-2 비트열 구문 구조
      1.   MPEG 영상 계층
      2.   동영상 구조 (GOP)
     3.   MPEG 오디오
     4.   MPEG 시스템
    3.   ITU-T 표준 H 시리즈
    4.   최신 동영상 부호화 표준
   6.   실시간 통신
   7.   메세징 서비스
  5.   디스플레이
  6.   조명
  7.   정보이론/코딩
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록(시험중)     참고문헌